หน้าหลัก

การผลิตกระแสไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

หลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ถ่านไฟฉาย

แบตเตอรี่

ซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สรุปส่วนสำคัญ

 

การผลิตกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนรูปพลังงาน

......... กระแสไฟฟ้า เป็นกระแสสมมติที่ไหลในวงจร โดยจะไหลจากบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า หรือไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนั่นเองแต่ในปัจจุบันเราพบว่ากระแสที่ไหลจริงๆในสายไฟนั้นเป็นกระแสอิเล็กตรอนเป็นการไหลหรือ
การเคลื่อนที่ ของอิเล็กตรอนอิสระ ในสายไฟที่ไหลจากบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง หรือไหลจากขั้วลบไปขั้วบวก
เนื่องจาก นักวิทยาศาสตร์รู้จักกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะค้นพบอิเล็กตรอน มีการตั้งกฎและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ซึ่งยังสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อยู่ จึงยังคงใช้ข้อตกลงแบบเดิมที่ว่า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ

......... การผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถทำได้หลายวิธีแต่ที่เราจะกล่าวถึงมี 2 วิธี คือ

  • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี อาศัยหลักการที่ขั้วโลหะแต่ละขั้ว เมื่อแตกตัว เป็นอิออน จะสามารถให้และรับอิเล็กตรอนได้ต่างกัน จึงนำไปสร้างเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี
  • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากอำนาจแม่เหล็ก อาศัยหลักการที่ว่า เมื่อลวดตัวนำเคลื่อนที่ ตัดกับสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ จึงนำไปสร้างเป็นไดนาโม

 

 

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย