หน้าหลัก

การเปลี่ยนรูปพลังงาน

การเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานความร้อน

 

 

  การเปลี่ยนรูปพลังงาน

......         พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้มากมาย ถ้าเราสังเกตดีๆ    
       
จะพบว่าในชีวิตประจำวันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานอยู่ตลอดเวลา เช่น

       1. การหลุดจากขั้วของผลไม้ ขณะที่ผลไม้ยังอยู่บนต้นนั้นจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสะสมอยู่ และขณะที่มันหลุดจากขั้ว
       แล้วค่อยๆตกลงดิน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงไปเป็นพลังงานจลน์

( ที่มา www.sahavicha.com )

พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์

       2. การสังเคราะห์แสงของพืช เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแสงไปพลังงานเคมีซึ่งเก็บสะสมไว้ในรูปของอาหาร
       ให้พืชใช้ในการเจริญเติบโต

( ที่มา www.sahavicha.com )

พลังงานแสง พลังงานเคมี

       3. การเผาผลาญอาหารในร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป
       ให้เป็นพลังงานจลน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์

( ที่มา www. my.dek-d.com)

พลังงานเคมี พลังงานจลน์

       4.การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในน้ำมันให้เป็นพลังงานจลน์
       ในการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ( ทั้งยังใช้พลังงานความร้อนและพลังงานเสียงด้วย )

( ที่มา www. oknation.net)

พลังงานเคมี พลังงานจลน์

       5.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม เป็นการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของลมเป็นพลังงานไฟฟ้า

( ที่มา www.aksorn.com )

พลังงานจลน์ี พลังงานไฟฟ้า

       6. การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานแสง
       (รวมทั้งพลังงานความร้อน)

( ที่มา www.armandtopten.th.gs )

 

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย