กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริวรรณ นพพิบูลย์
ครู