นักการภารโรง

นายสมนึก มิ่งขวัญ
ลูกจ้างประจำ

นายวินิจ นามเสนาะ
ลูกจ้างประจำ

นายกิจจา หิรัญรักษ์
ลูกจ้างประจำ

นายลำพูน พุ่มทับทิม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบุญยืน หาญสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสมจิตร ดีการ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางจีรนันท์ เวชสถล
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนิยม ภูทับทิม
ลูกจ้างชั่วคราว