กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชูขวัญ มงคลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ เกษมพิณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาต บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ นุชสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก พวงพี่
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญญาภา กระต่ายทอง
ครูอัตราจ้าง