Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         
    
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 
 

1.ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
ผลงานที่ได้จากความสนใจของผู้ใช้งาน
ผลงานที่ได้จากความต้องการของสังคม
ผลงานที่ได้จากความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษา

2."โครงงานประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว" จัดอยู่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานประยุกต์ใช้งาน
โครงงานทดลองทฤษฏี

3. "บทเรียนออนไลน์ E-learning" จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานจำลองทฤษฎี
โครงงานประยุกต์ใช้งาน

4. ความสามารถที่ผู้เรียนนั้นสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง คือความสามารถในด้านใด  
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในด้านการคิด
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ปิติ ค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอน ก ไก่ ไว้บ้างแล้ว  อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน       
ขั้นการลงมือทำโครงงาน

7. มานีขอพบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมสอนเรื่องระบบสุริยะ อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการลงมือทำโครงงาน

8. ชูใจนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน ๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการลงมือทำโครงงาน
ขั้นการนำเสนอโครงงาน
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน

9. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการเขียนรายงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

10.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน

11.การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงานครอบคลุมข้อใด
เสนอผลอย่างไร
ทำไมต้องทำ
ทำกับใคร
จะทำอะไร

12.การเลือกหัวข้อทำโครงงานข้อใดถูกต้องที่สุด
เลือกจากความรู้ความถนัดของหัวหน้าโครงงาน
ใช้หลักประชาธิปไตย
มีครูที่ปรึกษาในด้านที่สนใจทำโครงงาน
โครงงานนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่หาได้ง่าย

13. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

14. หัวข้อใดไม่ใช่รายการที่ใช้ประเมินข้อเสนอโครงงาน
มีความคิดสร้างสรรค์
ความน่าจะพัฒนาโครงงานได้สำเร็จ
ประโยชน์ของโครงงาน
ซอฟต์แวร์ที่ใช้นำมาพัฒนาโครงงาน 

15.ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง
เขียนและอธิบายได้หลายหน้า
มีรูปภาพประกอบ
ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน

16. ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในแบบบันทึก
ปัญหาและอุปสรรค
งานที่ต้องปฏิบัติ
ประโยชน์ของโครงงาน         
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

17. เมื่อนักเรียนพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยเเล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไร
การทดสอบโครงงาน
การลงมือพัฒนา
การเตรียมการ
การนำเสนอเเละเเสดงโครงงาน

18. ถ้าการทำโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนน เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ          ในการจะไปให้ถึง ผู้เดินทาง ต้องรู้ในข้อใด
ปลายทางจะไปถึงคืออะไร
ใครจะเป็นคนนำเราไป
รู้ได้อย่างไรว่าเดินไปถูกทาง
ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค

19. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการลงมือพัฒนาโครงงาน
บันทึกในรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
จัดประชุมระดมความคิดกับผู้ร่วมพัฒนา
ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลการทำงานเป็นระยะ

20.ข้อใดกล่าวถึงการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ใช้แก้ปัญหา
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจที่ทำงานวิจัยมากขึ้น
เป็นการใช้ข้อมูลดิบมาสร้างงานใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
เป็นการจัดลำดับความคิด การวางแผนดำเนินงานตามแผนจนสำเร็จ

21.ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในการทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
ซอร์สโค้ดของโปรแกรม
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
คู่มือการใช้งาน 

22.การเขียนบทคัดย่อ ไม่จำเป็นต้องมีข้อใด
จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
วิธีดำเนินการ
ผลที่ได้
แนวคิดที่จะทำต่อไปในอนาคต

23.การทำโครงงานของนักเรียนถ้าเป็นการจัดทำเป็นการพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมานักเรียนจะต้องดำเนินการในข้อใด
แจ้งความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ 
บอกความต้องการของซอฟต์แวร์
จัดทำคู่มือการใช้งาน 
บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

24. ในส่วนของบทนำเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใดทั้งหมด
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน
บทคัดย่อ คำขอบคุณ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดำเนินการ
คำขอบคุณ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฎี  

25.การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน
บทคัดย่อ
หลักการและทฤษฎี
คู่มือการใช้งาน
บรรณานุกรม

26. การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด 
การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ข้อเสนอโครงงาน
การพัฒนาโครงงาน        
การเขียนรายงานโครงงาน 

27. หัวข้อในการประเมินโครงงาน ข้อใดสำคัญที่สุด
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ แก้ปัญหา ทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
รู้และเข้าใจหลักการทำโครงงาน
ทำงานด้วยความตั้งใจ
ประโยชน์ของผลงาน

28. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเลียนแบบโครงงานของตน
เพื่อเป็นเกียรติต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการทำโครงงาน
เพื่อให้ผู้อื่นนำโครงงานดังกล่าวไปพัฒนาและใช้ในชีวิตประจำวัน

29. ในการจัดแสดงโครงงานนั้น ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาอันดับแรก
ใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม ใช้สีที่สดใส
มีรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
ทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด

30.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการการจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน
ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน
ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ
วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ

ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ