Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ง23102 โครงงานคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง23102 โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย       สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

     บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง23102 โครงงานคอมพิวเตอร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 4 บทเรียน

       วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ให้นักเรียน ปฏิบัติดังนี้

1.ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ

2.กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  คำอธิบายรายวิชา จากเมนู แนะนำรายวิชา

3.เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง23102
   โครงงานคอมพิวเตอร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ
   แล้วบันทึกคะแนนที่ได้

5.จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทเรียนที่ 1 โดยเริ่มเริ่มศึกษาตั้งแต่ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้

6.นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทเรียน

7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำ
    แบบฝึกหัดส่งครู

8. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบระหว่างเรียน ของบทเรียนที่ 1

9. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทเรียนที่ 2 บทที่ 3 และ บทที่ 4
     ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1

10.เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู