Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

                                                         
   1.อธิบายรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
   2.สามารถเขียนบทคัดย่อได้
   3.สามารถเขียนคู่มือการใช้งาานได้
   4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
   5.สามารถนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้