Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

                                                         
   1.อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้  
   2.กำหนดหัวข้อของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
   3.ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้