ประวัติโรงเรียน

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการเรียนของชาติ โดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาทัดเทียมกัน อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประกอบกับวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 42 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเทิดพระเกียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า

“มกุฎเมืองราชวิทยาลัย” หมายถึง ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง

          ต่อมา วันที่ 29 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนและทรงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ สถานที่เรียนชั่วคราว พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยว่า “ให้ดำเนินไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนที่จัดตั้งไว้”

          การดำเนินการจัดตั้งของโรงเรียน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยให้นายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้ประสานงานหาที่ดิน ซึ่งนายพิทักษ์ – นางอัจฉรา เจียมพิรุฬห์กิจ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 46 ไร่เศษ และพันเอกสมัย – นางระเบียบ ปานสมสวย ได้ร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 74 ไร่ 67 ตารางวา

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ครั้งแรก ในระดับ ม.1 และ ม.4 มีนักเรียน รวม 218 คน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก 13,341,100 บาท มีนายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้บริหารคนแรก และปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ดร.พิภพ นามสนิท เป็นผู้อำนวยการ

          ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีทั้งนักเรียนที่พักอยู่ประจำโรงเรียนและเดินทางไป-กลับ โดยแผนชั้นเรียนเป็นแบบ 6-6-6/6-6-6, มีครู-อาจารย์ (ราชการ) จำนวน 48 คน, ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 คน, พนักงาน (ราชการ) จำนวน 8 คน และฝ่ายสนับสนุนการสอน จำนวน 8 คน

 

ตราสัญลักษณ์

          ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประกอบกันด้วย อักษรพระนามาภิไธยย่อ มวก. ซึ่งลอยเด่นอยู่เหนือป้ายชื่อโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สื่อสารสากล มีผลงานอาสา

คติธรรมของโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต – ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน

เหลือง-ฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์