เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวจริณญา  ควรหา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมนภัทร รื่นรมย์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปภัชญา ศรีบูระไชย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ