บริหารงานวิชาการ

นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางจิรนาฏ  สรรเสริญ

หัวหน้ากลุ่มงาน English Program

นางสาวพัชรา  วงษ์ทองดี

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวกาญจนา  สมคิด

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวิการ์  เชื้อนาข่า

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน