บริหารงานบุคคล

นางมณีรัตน์ สุพร

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

นางสาวอัญชนิดา  จาดสันทัด

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศบุคลากร

นางสาวอัชฌาพัญ์ แก้วแกมกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

นางสาวกนกพร  มโนชมพู

หัวหน้ากลุ่มงานนักเรียนประจำ