บริหารงานทั่วไป

นายธงชัย วนิชรัตน์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายไชยวัฒน์  บุญมี

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวิสุทธิ์  กล้าหาญ

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวภัทรพร  ชนะผล

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต