นักการภารโรง

นายวินิจ นามเสนาะ

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

นายสมนึก-มิ่งขวัญ

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

นายกิจจา-หิรัญรักษ์

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ

นางจีรนันท์  เวชสถล

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบุญยืน  หาญสูงเนิน

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพิชยา  เตยโพธิ์

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายลำพูน-พุ่มทับทิม

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว