งานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ OBEC Award 2561

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ (OBEC AWARDS) และ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 18
สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool

Written by