งบประมาณ

นางมณีรัตน์ สุพร

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นางสาวปาริชาต  บุญมี

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน

นางทิตยา  โนชัย

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงาบริการ