กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนตรี  ชูราศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไชยวัฒน์  บุญมี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวณัฐพร เบญจามฤต

ตำแหน่ง พนักงานงานราชการ