กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุมาลี  เมตตา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

นางสาวนิศากร  ยมหา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกันยกานต์  ขวัญคำ

ตำแหน่ง ครู

นายสมหมาย  ต้นกันยา

ตำแหน่ง ครู

นายณัฐวุฒิ  บุราโส

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนีวรรณ  ชูศรีจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวอัญชลี  ปีอาทิตย์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง