กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปวริศา  คำแหง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย