กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนฤมล  ไกรพงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายศุภพงศ์  คล้ายคลึง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรา  วงษ์ทองดี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา  สมคิด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสาร์  ชิดเชื้อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์  กงประโคน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายอนุชา  โสลำภา

ตำแหน่ง ครู

นางทิตยา  โนชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริภา  วงศ์ศรีแก้ว

 ตำแหน่ง ครู

นางสาวกนกพร  มโนชมภู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวลาวัลย์  รอดเรือง

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรุจิรา  ประพันธมิตร

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนิศา  ศิริแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

นายวรพงศ์  ตันติชัยวนิช

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งอรุณ  สีกระแจะ

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอภัทรา  พาหา

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์