กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวแสงจันทร์  มณีทรัพย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิรนาฎ  สรรเสริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา  เมืองคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรภร  ชนะผล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชนิดา  จาดสันทัด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิศา  อวยพร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายสิทธิพันธุ์  กมลฤทัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชอ-เหริน-โช

ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

นายโจเซฟ-มอนทัลบา-เฟอราริน

ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

นางสาวชิวฟา-เดนซิง-พอสทิลลาส

ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง