กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารี  รีรุ่งเรือง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเจนจา  ทรัพย์สุข

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางขนิษฐา  เนตรนิยม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวจสิตรา  สิงห์ทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ