กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชูขวัญ  มงคลสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์-กล้าหาญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์-เกษมพิณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณนภา-นพเวช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวิการ์  เชื้อนาข่า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวปาริชาต  บุญมี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวปัทาม  กรีถาวร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย