กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางวัฒนา  สรรเสริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาววชิราพร  บุนนท์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นายอาทิตย์  ศิริจันทร์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง