คณะผู้บริหาร

นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : monthatip.krupui@gmail.com

นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมล์ : onair_1982@hotmail.com

นางสาวภัทรภร ชนะผล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : patporn.ch@gmail.com

นายไชยวัฒน์ บุญมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ : chaiwat_mmv@hotmail.com

นายโสภณ วงษ์คงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ : Wongkongdee.1@gmail.com