ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศโรงเรียน ปี 2566
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 13
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 10
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.08 KB 6
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 2
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 8
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 3
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 5
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 5
แจ้งปิด - เปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 6
แจ้งหยุดการเรียนการสอน (กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 484.47 KB 1
แจ้งหยุดเรียน เนื่องในวันครูแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 358.18 KB 2
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.97 KB 92
ประกาศโรงเรียน ปี 2565
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.28 KB 8
แจ้งหยุดเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.91 KB 5
แจ้งหยุดเรียน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงบ่าย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.41 KB 6
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.95 KB 3
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.54 KB 14
ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในช่วงกิจกรรมกีฬาภายใน "มกุฎเมืองฯ เกมส์ ครั้งที่ 27" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 599.86 KB 8
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.17 MB 10
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 4
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.92 KB 1
แจ้งปิด - เปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.31 KB 15
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงอุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.18 KB 8
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์อุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.93 KB 1
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในช่วงอุทกภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.82 KB 3
แนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.69 KB 6
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ(ชาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 20736
แจ้งตารางกำหนดการสอนเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 22884
ขอเชิญประชุม (ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ English Program) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.14 KB 23168
แจ้งงดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.65 KB 23163
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 23704
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 23709
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจักการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 52777
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.57 KB 52760
รับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 52768
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ใบสมัครงาน (ฉบับภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 53635
ใบสมัครงาน (ครูต่างชาติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.88 KB 145509
ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3เดิม) ประเภทโควตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.59 KB 63953
ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 63949
ประกาศรับรักนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.56 KB 63964
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 131550
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.34 KB 146714
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม ค.ส.ล. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.23 KB 146791
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.28 KB 146628
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.42 KB 146383
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.76 KB 146526
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.01 KB 146440
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.43 KB 146467
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.69 KB 146426
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 146660
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.27 KB 146397
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 146472
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244 KB 146749