พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ     ภาษาต่างประเทศ
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริการที่ดี
เป้าประสงค์ (School  Goal)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แสวงหาความรู้ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีค่านิยมวิถีชีวิตพอเพียง

 


ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่น
4. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนร
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน
6. ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษา
7. ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
9. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม