ประวัติทั่วไป
                    ชื่อ         : นางสาวเยาวลักษณ์ บำรุง
                    เกิดวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2516
                    ที่อยู่       : โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
                                   190 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง  21110                                                          

       ประวัติการศึกษา
                    พ.ศ. 2527       จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
                                           โรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
                    พ.ศ. 2530       จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                           โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
                    พ.ศ. 2533       จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                            โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
                    พ.ศ. 2537       จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
                                            สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

       ประวัติการทำงาน
                     พ.ศ. 2538-2547 รับราชครูที่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
                                                 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
         
        ตำแหน่งหน้าที่
                     1. หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                     2. หัวหน้างานสารสนเทศ
                     3. อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                     4. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์