หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์     

      1. ให้เติม s หลังนามเอกพจน์ทั่วๆไป                                                 

                        เอกพจน์                                        พหูพจน์                                      คำแปล

                        book                                          books                                     หนังสือ

                        cat                                              cats                                          แมว

                        hand                                          hands                                      มือ

                        star                                            stars                                         ดาว

     2. เติม s ได้เลยเมื่อนามนั้นลงท้ายด้วย e    

                            เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                        house                                     houses                                   บ้าน

                            face                                        faces                                      หน้า   

                            plate                                      plates                                      จาน

                            place                                     places                                     สถานที่

                                size                                       sizes                                        ขนาด

   3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย  s, ss, x,sh,ch,z เมื่อเป็นพหูพจน์ ให้เติม es

                                    เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                    bus                                        buses                                 รถประจำทาง

                                    glass                                     glasses                              แก้ว

                                     box                                       boxes                                   กล่อง

                                    bush                                     bushes                                  พุ่มไม้

                                   bench                                   bench                                    ม้านั่ง

                                    buzz                                     buzzes                                   เสียงหึ่งๆเหมือนเสียงผึ้ง

                ข้อยกเว้น

                                    monarch                               monarchs                              กษัตริย์

                    เพราะ ch ในคำนี้ออกเสียงเป็น ค  ไม่ใช่ ช

    4. คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o ป็นพยัญชนะให้เติม es ได้เลย

                                    เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                  hero                                       heroes                                  วีระบุรุษ

                                    motto                                     mottoes                                 คติพจน์

                                   tomato                                   tomatoes                                มะเขือเทศ

                                    mango                                   mangoes                                 มะม่วง

                    ข้อยกเว้น

                                    bamboo                                 bamboos                                   ไม้ไผ่

                                    studio                                     studios                                      ห้องช่างศิลป์

                                    kilo                                          kilos                                        กิโลชั่งของขาย

                                    piano                                       pianos                                      เครื่องเปียโน

                                  kangaroo                                 kangaroos                                  จิงโจ้

                                     zoo                                           zoos                                          สวนสัตว์

                                    zero                                          zeros                                         เลขศูนย์

                                    photo                                       photos                                         รูปถ่าย

                                    casino                                      casinos                                    โรงการพนัน

                                    Eskimo                                     Eskimos                                    ชนเผ่าเอสกิโม

   5.คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y  และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

                                       เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                    city                                        cities                                       เมือง

                                    baby                                      babies                                     เด็กทารก

                                        fly                                           flies                                        แมลงวัน

                                    country                                 countries                                  ประเทศ

                                     lady                                         ladies                                    สุภาพสตรี

            ข้อยกเว้น ถ้าเป็นชื่อเฉพาะให้เติม s ได้เลย

                                    Judy                                         Judys                                       คนที่ชื่อจูดี้หลายคน

   6. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วจึงเติม es

                                            เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                            knife                                       knives                                      มีด

                                             wife                                        wives                                     ภรรยา

                                             leaf                                         leaves                                    ใบไม้

                                             life                                            lives                                      ชีวิต

                                            wolf                                          wolves                                   สุนัขป่า

ข้อยกเว้น  คำนามบางตัวก็ไม่ต้องเปลี่ยน ให้เติม s ได้เลย

                                                เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                chief                                        chiefs                                    หัวหน้า

                                                roof                                           roofs                                   หลังคา

                                                proof                                         proofs                                 ข้อพิสูจน์

7. นามเอกพจน์ต่อไปนี้เมื่อทำเป็นพหูพจน์ให้เปลี่ยนสระภายใน

                                                เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                man                                        men                                      ชาย

                                                woman                                  women                                  หญิง

                                                foot                                         feet                                      เท้า

                                                tooth                                       teeth                                     ฟัน

                                                goose                                      geese                                   ห่าน

                                                mouse                                      mice                                     หนู

                                                louse                                         lice                                     เหา,ไร

  8. นามเอกพจน์ต่อไปนี้เมื่อทำเป็นพหูพจน์ ให้เติม en หรือ ren ที่ท้ายนามนั้น

                                                เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                ox                                           oxen                                     วัวตัวผู้

                                                child                                       children                                   เด็ก

  9. นามต่อไปนี้มีรูปเหมือนกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

                                               เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                               series                                   series                                    ชุด

                                               species                                 species                              ชนิด

                                                fish                                        fish                                         ปลา

                                                sheep                                   sheep                                   แกะ

                                                deer                                       deer                                       กวาง

10. คำนามที่บอกสัญชาติซึ่งลงท้ายด้วย ss , se ให้ใช้รูปเดียวทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

                                                เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                a Japanese                                          two Japanese                                   คนญี่ปุ่น

                                                a Chinese                                             two Chinese                                         คนจีน

  11. นามต่อไปนี้มีรูปเดียวเป็นพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

                                                    news      ข่าว                                         politics     การเมือง

                                                    physics    ฟิสิกส์                                      ashes         ขี้เถ้า

                                                    economics   เศรษฐศาสตร์                         civics       ประชากร

  12. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นพหูพจน์แต่นำมาใช้อย่างเอกพจน์

                                                    people    ประชาชน                              cattle       วัวควาย

                                                    poultry    เป็ดไก่                                  police      ตำรวจ

                                                    majority    คนส่วนมาก                         minority   คนส่วนน้อย

                    หมายเหตุ people ถ้าเติม s หมายถึงคนหลายเชื้อชาติ

13. นามต่อไปนี้มีรูปศัพท์เป็นพหูพจน์ และก็ใช้อย่างพหูพจน์เสมอ

                                                    trousers – กางเกงขายาว                    goods – สินค้า

                                                    shorts – กางเกงขาสั้น                          eye – glasses – แว่นตา

                                                    scissors – กรรไกร                               contents – สารบัญ

                                                    clothes – เสื้อผ้า                                   wages – ค่าจ้าง

14. คำนามผสมเมื่อต้องการให้เป็นพหูพจน์ ให้เติม s ที่คำนามหลักเท่านั้น

                                                    เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                    father- in- law                       fathers – in – law                  พ่อตา 

                                                    step – son                             step – sons                           ลูกเลื้ยง

                                                    living – room                         living- rooms                        ห้องรับแขก

  15. นามที่เป็นตัวอักษร หรือตัวเลข เมื่อต้องการให้เป็นพหูพจน์ ให้ทำได้โดยการเติม s

                                                    เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำแปล

                                                   T                                                  T‘s                                      ตัว t

                                                    5                                                   9‘s                                     เลข 9

                       เช่น There are two T‘ s  in little – มี t สองตัว ในคำ little.

                              Do you see three  9‘ s in 999 ไหม? – คุณเห็นเลข 9 สามตัวใน 999 ไหม

   16. นามที่บอกจำนวนต่อไปนี้ dozen (โหล) score (ยี่สิบ) gross (12 โหล) hundred ( ร้อย) thousand (พัน)million (ล้าน)เมื่อมีเลขบอกจำนวนแน่นอน คือ two, three etc.มาประกอบอยู่ข้างหน้าไม่ต้องเติม s  และไม่นิยมใช้ of ตามหลัง

                             เช่น Suni wanted three dozen eggs for her birthday party.

ข้อยกเว้น  ถ้า dozen , hundred , thousand , million มีเลขจำนวนนับไม่แน่นอน เช่น many , several , few , a few มาประกอบอยู่ข้างหน้า และมี of ตามหลัง และนามพหูพจน์นับได้ ให้เติม s ตลอดไป เช่น

                                    I bought many dozens of note-books yesterday.

17. คำนามพหูพจน์บางคำเมื่อนำมาใช้ประกอบหรือขยายนามตัวอื่นในลักษณะคล้ายๆทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ จะต้องเปลี่ยนรูปเป็นเอกพจน์ทันที เช่น

                                    trouser buttons                                     กระดุมกางเกงขายาว

    ยกเว้นคำต่อไปนี้เป็นพหูพจน์เหมือนเดิม

                                     a sports car        รถสปอร์ท

                                     the savings bank   ธนาคารออมสิน

18. ตัวอักษรย่อทำเป็นพหูพจน์ได้โดยการเติม s ที่ท้ายตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำนั้น เช่น

                                        เอกพจน์                                  พหูพจน์                                  คำเต็ม

                                        VIP                                          VIPs                                        Very Important Persons

                                        MP                                          MP                                          Member of Parliament

19. คำต่อไปนี้ไม่นิยมทำเป็นพหูพจน์

                                         freedom               เสรีาพ                                     music                     ดนตรี

                                        news                      ข่าว                                         advice                    คำแนะนำ

                                        information           การให้ความรู้                         money                    เงิน

                                                                                                    etc.

                ข้อยกเว้น  ถ้าหากมี adjective ที่แสดงปริมาณบอกจำนวนมากน้อยมาขยายให้ใช้เฉพาะคำเหล่านี้เท่านั้นได้แก่

                  little , a little , much ,a lot of , a great deal of, a good deal of , plenty of จะไม่ใช้ many ,few , a  few , several , 

                 a great number of , a large number of มาขยายเด็ดขาด  เช่น   I have much knowledge of French.

  20. นามต่อไปนี้เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง และเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

                                      เอกพจน์                                  คำแปล                                   พหูพจน์                                  คำแปล

                                        air                                           อากาศ                                    airs                                  ท่าทางหยิ่ง

                                        iron                                         เหล็ก                                       irons                              โซ่,ตรวน

                                        manner                                  อาการ, วิธี                              manners                          มรรยาท

                                                                                                                    etc.

  21. นามต่อไปนี้เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายเดียว แต่ถ้าเป็นพหูพจน์มีความหมาย 2 หรือ 3 อย่าง

                                            เอกพจน์                                  คำแปล                                   พหูพจน์                                  คำแปล

                                            colour                                    สี                                             colours                            1. สี

                                                                                                                                                                                       2. ธง

                                           custom                                  ประเพณี                                 customs                             1. ประเพณี

                                                                                                                                                                                        2. ภาษีอากร

                                                                                                                      ect.

  22. นามต่อไปนี้เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมาย 2 อย่าง แต่ถ้าเป็นพหูพจน์มีความหมายอย่างเดียว

                                                    เอกพจน์                                  คำแปล                                   พหูพจน์                                  คำแปล

                                                    light                                        1. แสง                                     lights                                 ตะเกียง

                                                                                                    2. ตะเกียง

                                                   wood                                      1. ไม้                                       woods                               ป่าไม้

                                                                                                     2. ป่าไม้                                 

                                                                                                                              ect.

กลับเมนู