บุญกริยาวัตถุ 3

       

ความหมายของบุญกริยาวัตถุ 3

    บุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง  ที่ตั้งแห่งการทำความดี 3 ประการ
 

        1. การทำบุญด้วยการให้ ( ทานมัย )

            ทาน หมายถึง การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน มี 3 ประการ คือ

            1.1 อามิสทาน    การให้วัตถุสิ่งของแก่คนที่ควรให้

            1.2 ธรรมทาน     การให้ธรรม คือ คำแนะนำสั่งสอนให้รู้บาปบุญ คุณโทษ
            1.3 อภัยทาน      การให้อภัย คือ การให้ความปลอดภัย การไม่เอาโทษการลดโทษ

        คุณประโยชน์ของการให้

        1. เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา

        2. ช่วยให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข

        3. เป็นการชำระจิตใจของผู้ให้

        4. เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไป

 

        2. การทำบุญด้วยการรักษาศีล ( สีลมัย )

           การรักษาศีล คือ การประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม คนเราอย่างน้อยต้องรักษาศีลให้ได้ที่เรียกว่า ศีล 5
ศีล
8 สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใกล้ชิด พระพุทธศาสนา ศีล 10 สำหรับ สามเณร และศีล 227 สำหรับ
พระสงฆ์

        คุณประโยชน์ของการรักษาศีล

         1. ทำให้เกิดสันติสุขในสังคม

         2. ทำให้เกิดสันติสุขในตัวเอง

         3. ได้รับการยกย่องนับถือ

 

        3. การทำบุญด้วยการภาวนา ( ภาวนามัย )

            ภาวนา หมายถึง การฝึกฝนจิตใจให้สงบเยือกเย็น เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา รู้แจ้งในสัจธรรมการภาวนามี 2 ชนิด คือ
            1. สมถภาวนา    การฝึกอบรมจิตใจเกิดความสงบ

            2. วิปัสสนาภาวนา    การศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง


        คุณประโยชน์ของการภาวนา

            1. ส่งเสริมสุขภาพจิต

            2. การทำงานดีขึ้น

            3. นำไปสู่เสรีภาพที่แท้จริง

 

 

  [ กลับเมนู ]   [ ต่อไป ]