สัญลักษณ์เสียง Phonetic Symbols)

 

 

    

 

Diphthongs

/ɪ/ อิ     as in                sit        /sɪt/                     /ʊ/       อุ                      as in    book   /bʊk/

/і/อี       as in                see      /sі/                               /u/        อู                      as in    too       /tu/

 /e / เอะ , เอ     as in    bet       /bet/                             /Ə /       เออะ                as in    above /ƏbƏv/

 // แอะ , แอ  as in    hat       /ht/                           /eі /      เอ()                as in    face    /feіs/

/Λ /  อะas in               cup     /kΛp/                           /ou/      โอ()                as in    home  /houm/

/ɒ / หรือ /a /  อาas in   hot       /hɒt/ , /hat/                  /aі /      ไอ, อาย            as in    five      /faіv/

/Ɔ / เอาะ          as in    talk      /tƆk/                             /au/      อา , อาว           as in    out       /aut/

/ Ɔ:/ ออ            as in    pour    /pƆ:r/                            /Ɔі /     ออย                 as in    boy      /bƆі/

หมายเหตุ  /ɒ/ แบบอังกฤษ ออกเสียงคล้าย ออ + อา แบบอเมริกันออกเสียง อา เช่น

                        hot  ออกเสียง  /hɒฮ็อท  หรือ  /hat/  ฮ้าท

 

 

Consonants

/ p /               as in    pen     /pen/                               //        สซ       as in    she      / i /

/ b /               as in    bad     /bd  /                            /ʒ/        ซซ        as in    pleasure/ pleʒƏr /

/ t /                 as in    ten       /ten  /                             /t/                 as in    chin     /t∫ɪn  /

/ d /                as in    dog     /dƆg  /                             /d/                  as in    just      /dʒƏst/

/ k /                as in    cat       /kt  /                              /h/                  as in    how     /hau/

/ g /                as in    got       /gat/                                 /m/                 as in    mark   /mark/

/ f /                as in    fall       /fƆl/                                    /n/                  as in    none   /nƏn/

/ v /      ฟว       as in    verse   /vƏrs  /                             /ŋ/                  as in    sing     /sɪŋ/

/ θ /     ซท       as in    thin      / θɪn  /                             /l/                   as in    leg       /leg/

/ /     ดท       as in    then    / en /                             /r/                   as in    roar     /rƆ:r/

/ s /                as in    sauce /sƆs  /                              /y/                  as in    yes      /yes/

/ z /                as in    zoo      /zu  /                                /w/                 as in    wet      /wet/